นโยบาลการรับประกัน และ การคืนเงิน

 

เงื่อนการรับประกัน

 • กก่อนการดำเนินการให้บริการ OF Air
 • ทำทรัพย์สินของ
 • กรณี บริการล้างแอร์-แบบทั่วไป (ล้างแอร์มาตราฐาน)
  รับประกัน
 • กรณี ทำทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย
  – วงเงินและเงื่อนไข: ผู้ให้บริการตกลงจะชำระค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์
  – การแจ้งความเสียหาย: ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานความเสียหายดังกล่าว
  – ให้บริการตกลงจะชำระค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์

 

กรณี ทำทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย

 • วงเงินและเงื่อนไข
  OF Air ตกลงจะชำระค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์
 • การแจ้งความขอรับการชดใช้
  ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานความเสียหายดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่การให้บริการแล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดเวลานั้น ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น
 • การพิจารณา
  OF Air มีหน้าที่ทำการพิสูจน์ตรวจสอบ ความเสียหายที่แท้จริงภายใน 15วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้รับบริการ
 • การชดใช้
  หากความเสียหายนั้น เกิดจากพนักงานของ OF Air จริง
  OF Air ตกลงจะชดใช้ค่าความเสียหาย ตามราคาทุนของ สิ่งของ ที่เสียหาย หรือสูญหายนั้นโดยจะต้องไม่เกิน เงื่อนไขและวงเงิน ที่กำหนดไว้ขั้นต้น
  โดย ผู้รับบริการมีหน้าที่นำใบเสร็จแสดงราคาทุน ของเอกสาร หรือ สิ่งของนั้นๆมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องความเสียหาย
  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการ ชำระค่าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ ภายใน 20วัน นับจากได้ข้อพิสูจน์ความเสียหาย
  อนึ่ง ผู้รับบริการไม่สามารถนำการรอชดใช้ความเสียหายนี้ มาเป็นเงื่อนไขในการชะลอหรือเพิกเฉย การชำระค่าบริการ ได้

 

กรณี ทำทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย

 • วงเงินและเงื่อนไข
  ผู้ให้บริการตกลงจะชำระค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 500บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์
 • การแจ้งความขอรับการชดใช้
  ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงหลักฐานการมีอยู่และการสูญหายดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่การให้บริการแล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดเวลานั้น ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบความสูญหาย ดังกล่าว
 • การพิจารณา
  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ทำการพิสูจน์ตรวจสอบ ภายใน 15วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้รับบริการ
 • การชดใช้
  หากความเสียหายนั้น เกิดจากพนักงานจริง ผู้ให้บริการตกลงจะชดใช้ค่าความเสียหาย ตามราคาทุนของ สิ่งของ ที่เสียหาย หรือสูญหายนั้นโดยจะต้องไม่เกิน เงื่อนไขและวงเงิน ที่กำหนดไว้ขั้นต้น
  โดย ผู้รับบริการมีหน้าที่นำใบเสร็จแสดงราคาทุน ของเอกสาร หรือ สิ่งของนั้นๆมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องความเสียหาย
  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการ ชำระค่าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ ภายใน 20วัน นับจากได้ข้อพิสูจน์ความเสียหาย
  อนึ่ง ผู้รับบริการไม่สามารถนำการรอชดใช้ความเสียหายนี้ มาเป็นเงื่อนไขในการชะลอหรือเพิกเฉย การชำระค่าบริการ ได้